• بوقلمون

    نور رسانی بوقلمون

    در دو هفته اول زندگی نور باید بقدر کفایت در آشیانه وجود داشته باشد تا جوجه ها غذا و آب را ببینند و د…

  • فضای لازم برای پرورش بوقلمون

    مساحت کف آشیانه:تا 8 هفتگی برای هر 10جوجه بوقلمون یک متر مربع کافی است . از هشت هفتگی تا دوازده هفتگ…

  • آبخوری مناسب برای بوقلمون

    از تمیز و ضدعفونی شدن منابع ذخیره و همچنین لوله های انتقال آب اطمینان حاصل شود. اگر روند ضد عفونی مط…

آخرین نوشته ها

لینک تلگرام | 09124439674
لینک اینستاگرام | nemunetak